• Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl zaświadcza o zgodności dokumentu prawnego z prawem krajowym i europejskim.
  • Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl udziela licencji wieczystej na przedmiotowy dokument prawny.
  • Wieczysty licencjobiorca niniejszego dokumentu tj. ”  SARARA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. RYDLÓWKA 32 30-363 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE KRS 0000860410 NIP 6793205839 Regon 387144845  zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim ustanowionych.

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
W SKLEPIE INTERNETOWYM
www.sararateam.pl

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sararateam.pl /. Właścicielem Sklepu jest SARARA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. RYDLÓWKA 32 30-363 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE KRS 0000860410 NIP 6793205839 Regon 387144845.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sararateam.pl / w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
5. Korzystanie z Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu Internetowego polegające na :
1) dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
2) podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów czy Sprzedawcy oraz funkcjonowania całego sklepu.
3) podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§2. Definicje
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Klient
– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– osoba fizyczna która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, ale posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług „Sarara Team” oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w siedzibie szkoły ;
– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ;
– osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
d) Konto Klienta – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
e) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
f) Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
g) Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.sararateam.pl /
h) Rejestracja –bezpłatna i dobrowolna w ramach Usługi Konta polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
i) „Sarara Team” ”- to szkoła sportów walki założona przez Tomasza Sarara;
j) Sprzedawca i Usługodawca –  SARARA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. RYDLÓWKA 32 30-363 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE KRS 0000860410 NIP 6793205839 Regon 387144845
k) Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
l) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów lub Wejściówek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
m) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
n) Wejściówka – potwierdzenie zawarcia umowy na skorzystanie z usługi (np. seminarium lub sztuki walki) zawartej ze Sprzedawcą, w określonym miejscu, terminie i godzinie.
o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów czy Wejściówek na usługi.

§3. Usługi
1. Sprzedawca (Usługodawca) świadczy określone poniżej usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego :
1) Usługa Konta Użytkownika: dostępna po dokonaniu bezpłatnej i dobrowolnej rejestracji Klienta. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Ponadto Sprzedawca (Usługodawca) umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Wejściówki na określone usługi, świadczone przez Sarara Team.

§4. Umowa sprzedaży

1. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Towaru lub Wejściówki dostępnych w sprzedaży, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin.
4. Klient zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia, w tym nr PESEL, potrzebny do weryfikacji wieku.
5. Założenie Konta Klienta (czy złożenie zamówienia bez rejestracji) przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia w celu korzystania z Wejściówek na usługi rekreacyjno-sportowe „Sarara Team”, jest możliwe po dostarczeniu do siedziby szkoły „Sarara Team” prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego. W formularzu rejestracyjnym (czy zamówienia )osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym w tym formularzu.
6. W oświadczeniu przedstawiciel ustawowy małoletniego musi zobowiązać się, że bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez małoletniego podczas pobytu na terenie szkoły „Sarara Team” oraz zadeklarować, iż nie posiada wiedzy o żadnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług. Oświadczenie, określa załącznik nr 2 do regulaminu.
7. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
8. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i uzupełnia ewentualnie pozostałe dane wskazane w formularzu zamówienia.
9. W przypadku zamówienia towarów klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.
10. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Kupuję i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
11. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
13. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Towar czy Wejściówkę.
14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
16. Zamówienia można składać 24h na dobę.
17. W przypadku Wejściówek klient po opłaceniu otrzyma Wejściówkę na podany adres e-mail. Wejściówka stanowi dowód zakupu.
18. W przypadku Wejściówek Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień — korzystanie z usługi, w terminie i na warunkach oznaczonych podczas zakupu i na Wejściówce.
19. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu Wejściówek po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie „Sarara Team”, przestrzegając jednocześnie wewnętrzny regulamin szkoły „Sarara Team”.

§5. Płatności

1. Ceny Towarów czy Wejściówek podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT .
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.);
3. Operatorem płatności elektronicznej PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
4. Użytkownik dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

§6. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium RP . Dostawa Wejściówek odbywa się na podany adres e-mail.
2. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towarów:.
a) Przesyłka kurierska,
b) Paczkomaty.
4. W momencie dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Klient winien sprawdzić stan przesyłki oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
5. Szczegóły są określone w zakładce informacyjnej na stronie www.sararateam.pl .

§7. Prawo do odstąpienia od Umowy i jego wyłączenie
1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży towaru na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta.
2. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępnego na stronie www.sararateam.pl /.
4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7. W przypadku zwrotu należności lub nadpłaty – zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od SKLEPU identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cech lub funkcjonowania.
12. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
13. W stosunku do sprzedaży Wejściówek, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i które dotyczą umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Klientowi (kupującemu) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy na podstawie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
14. Jeśli ust. 13 nie ma zastosowania oraz jeżeli:
a) Wejściówka nie została wykorzystana przez Klienta,
b) data realizacji Wejściówki nie została jeszcze przekroczona,
w ciągu 14 dni od zakupu Wejściówki Klient może odstąpić od umowy bez podania
przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na
adres Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, która jest przedmiotem zwrotu.
15. W sytuacji, o której mowa w ust.14 , zwrot płatności dla Klienta jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do zakupu Wejściówki.

§8. Tryb reklamacyjny

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 i następnych.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, dane osobowe Klienta, opis problemu.
3. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli w tym terminie Sprzedający nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
4. W stosunku do Klienta niebędącego osobą fizyczną uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone (art. 558 §1 Kodeksu cywilnego).
5. Klient, będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
6. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca, jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności. Szczegóły w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej www.sararateam.pl /
2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).

§10. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy(Usługodawcy), a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Sprzedawca(Usługodawca) dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
9. Niniejszy Regulamin – w nowym brzmieniu – obowiązuje od 25 lutego 2020 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
___________________________________________________________
[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt

– Podpis konsumenta(-ów)

Załącznik nr 2
Ja, niżej podpisany/-a _________________________________________ (imię i nazwisko), zamieszkały/-a w __________________________________________________________________________________ (adres), posiadający/-a PESEL nr: _________________________________________ (numer PESEL), będący/-a przedstawicielem ustawowym _________________________________________ (imię, nazwisko osoby małoletniej), zamieszkałego/-ej _________________________________________ (adres), posiadającego/-ej PESEL numer _________________________________________ (numer PESEL) (zwanego dalej „Klient”) oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wewnętrznym szkoły „Sarara Team” oraz, że wyrażam zgodę na zakup przez Klienta Wejściówki na określone usługi sportowo-rekreacyjne, a także biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta podczas pobytu na terenie szkoły „Sarara Team” . Oświadczam, że nie posiadam wiedzy o żadnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania przez wskazanego powyżej Klienta z usług „Sarara Team